Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door Brouwerij Deneef – Moortgat (met maatschappelijke zetel te 9320 Nieuwerkerken (België), Kwalenhoekstraat 1, en met ondernemingsnummer 0793.776.932.) tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst, bestelbon of online bestelling verklaart de opdrachtgever (‘de klant’) op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. De opdrachtgever erkent expliciet dat de bepalingen van de verkoop- en leverings- voorwaarden van Brouwerij Deneef – Moortgat prioritair zijn over de betreffende bepalingen van de opdrachtgever. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk indien die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Brouwerij Deneef – Moortgat opgenomen wordt.

Artikel 1 – Definities

 1. Klant/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Brouwerij Deneef – Moortgat een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of goederen.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 – Verwerking van persoonsgegevens

 1. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Brouwerij Deneef – Moortgat, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de opdrachtgever. Deze persoonsgegevens kunnen door Brouwerij Deneef – Moortgat tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Brouwerij Deneef – Moortgat toe om de opdrachtgever op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten.
 2. Indien de opdrachtgever niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij zich hiertegen kosteloos verzetten en dat laten weten via mail info@woeste.be
 3. De opdrachtgever kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief met bewijs van zijn identiteit (wat inhoudt dat de opdrachtgever een kopie van zijn identiteitskaart toevoegt aan het verzoek) te richten tot info@woeste.be. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden, tenzij deze expliciet nodig zijn voor registratie van producten via derden.
 4. Brouwerij Deneef – Moortgat behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Artikel 3 – Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

 1. Op deze overeenkomst gesloten met Brouwerij Deneef – Moortgat is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Aalst.
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Brouwerij Deneef – Moortgat en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 3. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijffouten.

Artikel 4 – Duur en beëindiging

 1. De verkoop van goederen of diensten door Brouwerij Deneef – Moortgat voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd, tenzij anders werd overeengekomen.
 2. De annulering van een bestelling door de opdrachtgever is mogelijk zolang Brouwerij Deneef – Moortgat geen voorraad heeft moeten inslaan, kosten heeft moeten maken en de bestelling nog niet verzonden is.
 3. Indien de bestelling klaargezet wordt of verzonden is, kan de bestelling in geen geval nog geannuleerd worden.
 4. Brouwerij Deneef – Moortgat heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Brouwerij Deneef – Moortgat gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 5. Brouwerij Deneef – Moortgat heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever niet binnen de vooropgestelde betaaltermijn voldaan heeft aan de betaling.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De prijzen die door Brouwerij Deneef – Moortgat op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds indicatief en kennen slechts een geldingsduur van 20 kalenderdagen.
 2. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur.
 3. Alle door Brouwerij Deneef – Moortgat opgegeven prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten bij het invoeren van deze prijzen op de website. Brouwerij Deneef – Moortgat kan in het geval van een foutieve prijsweergave op de website niet worden verplicht te leveren tegen deze tarieven.

Artikel 6 – Leverings-, betaal- en protesttermijnen

 1. Indien een klant, gevestigd in een andere lidstaat van de EU dan deze van Brouwerij Deneef – Moortgat, alcoholhoudende dranken aankoopt op Brouwerij Deneef – Moortgat kan dit enkel onder strikte voorwaarden:
  1. De alcoholhoudende dranken moeten door de klant zelf vervoerd worden. Indien de klant kiest voor levering wordt dit altijd aanzien als “eigen vervoer” aangezien de klant zelf betaalt voor deze leveringsmethode.
  2. De alcoholhoudende dranken zijn bestemd voor eigen gebruik en hebben geen enkel commercieel doel.
  3. De hoeveelheid van de alcoholhoudende dranken blijft, behoudens bewijslast van eigen gebruik, onder de indicatieve limieten zoals vastgesteld door de Europese Commissie voor bier: 110 liter.
 1. De door Brouwerij Deneef – Moortgat opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.
 2. De levering van het betreffende product of de betreffende dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst, of op een later af te spreken tijdstip. De termijnen van de leveringen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Met werkdagen wordt hier bedoeld van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen.
 3. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
 4. Indien het pakket om eender welk reden door de leverancier teruggestuurd wordt naar Brouwerij Deneef – Moortgat dan krijgt de klant in geen geval de reeds betaalde leveringskosten terugbetaald. Als de klant kiest om het pakket alsnog te ontvangen zal de klant opnieuw leveringskosten betalen alvorens het pakket opnieuw verstuurd wordt. De klant kan ook kiezen om het bedrag van de producten terugbetaald te krijgen na aftrek van de leveringskosten.
 5. Iedere klacht betreffende de levering of prestatie, van welke aard ook, dient door de opdrachtgever binnen de 7 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Brouwerij Deneef – Moortgat en dit per aangetekende brief.
 6. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als reden worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.
 7. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de ontvangst ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
 8. Facturen dienen betaald te worden volgens de aangegeven betalingscondities.
 9. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal een verwijlintrest verschuldigd zijn op het factuurbedrag a rato van 5% per maand vertraging en dit zonder enige aanmaning. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal tevens het factuurbedrag, btw inclusief, vermeerderd worden met een schadevergoeding gelijk aan 12% van het factuurbedrag met een minimum van 124,- € en een maximum van 1860 euro.g.
 10. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de opdrachtgever.
 11. Gebruikte afbeeldingen op de website zijn puur indicatief en kunnen verschillen van het product dat geleverd wordt aan de klant. De klant kan in geen geval de bestelling annuleren, retourneren of een terugbetaling eisen indien de afbeelding niet strookt met de werkelijkheid.
 12. Bevat een bestelling alcoholische dranken, dan bevestigt de klant met het plaatsen van de bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt de verplichting op zich dat alleen hij, of een door hem daartoe gemachtigde persoon die ook de wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt.

Artikel 7 – Ontbinding

 1. Brouwerij Deneef – Moortgat kan ten allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, het contract met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de opdrachtgever meer dan 45 dagen na factuurdatum, in gebreke blijft om de desbetreffende factuur te betalen, waarbij factuurdatum + 30 kalenderdagen geldt als betaaldatum , tenzij de opdrachtgever de factuur conform artikel 4 terecht heeft geprotesteerd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. In geen geval is Brouwerij Deneef – Moortgat aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals bijvoorbeeld commerciële of financiële verliezen, verlies van data, imagoschade, inkomstenverlies, schade aan derden, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever, enz.
 2. Brouwerij Deneef – Moortgat kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen.
 3. Brouwerij Deneef – Moortgat kan ten opzichte van de opdrachtgever enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade rechtstreeks voortvloeiend uit de in de met Brouwerij Deneef – Moortgat gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen.
 4. In geen geval kan Brouwerij Deneef – Moortgat aansprakelijk gesteld worden voor een levering die schade heeft opgelopen door het transport, onzorgvuldig uitpakken, onzorgvuldig omgaan met het pakket of enige andere handeling waardoor het pakket schade oploopt. Wij doen er alles aan om het pakket veilig te verpakken maar kunnen niet instaan voor handelingen van derden.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

 1. Gedurende een bedenktijd van 30 dagen kan een consument de aankoop van een product zonder opgave van redenen ontbinden. De reden van herroeping kan door Brouwerij Deneef – Moortgat opgevraagd worden, maar de consument is in geen geval verplicht zijn reden(en) te geven.
 2. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat consument de goederen in ontvangst heeft mogen nemen. Als de levering bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, geldt de dag waarop de consument de laatste zending heeft ontvangen. Uitzondering geldt voor regelmatige zendingen of abonnementen gedurende een bepaalde of onbepaalde periode, hierbij geldt de dag van ontvangst van de eerste levering.
 3. De consument engageert zich om tijdens de bedenktijd zeer zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. Het product zal slechts uitgepakt en gebruikt worden in de mate dat nodig is om de aard, kenmerken en de werking van een product vast te stellen. De consument mag een product slechts hanteren en inspecteren zoals dat in een reguliere winkel zou mogen.
 4. In geval van bierflessen zullen deze ongeopend, ongebruikt en niet geconsumeerd terug aan ons bezorgd worden. Alle labels, etiketten of andere zaken aanwezig op de flessen dienen onbeschadigd te zijn.
 5. Indien schade of waardevermindering het gevolg is aan het niet zorgvuldig omgaan met het product zal de consument aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de waardevermindering aan het product en zullen deze kosten verhaald kunnen worden op de consument.
 6. Zodra Brouwerij Deneef – Moortgat een melding van herroeping op elektronische wijze ontvangt van de consument, stuurt Brouwerij Deneef – Moortgat na ontvangst een ontvangstbevestiging.
 7. Brouwerij Deneef – Moortgat vergoedt in geen geval de retourkosten of extra verpakkingskosten van de consument. De leveringskosten voor het geretourneerde product zullen dus in rekening gebracht worden aan de consument.
 8. Volgende producten en diensten zullen uitgesloten worden van het herroepingsrecht:
  1. Een door de consument specifiek aangevraagd vervaardigd product dat niet gefabriceerd is en wordt vervaardigd op basis van individuele keuzes en beslissingen van de consument.
  2. Producten welke een zeer beperkte houdbaarheid hebben of snel bederven.
  3. Producten die verzegeld verzonden worden en die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet meer geschikt zijn voor terugzending en waarvan de verzegeling verbroken is na de levering.

Artikel 10 – Inschakelen van derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Brouwerij Deneef – Moortgat het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 11 – Overmacht

Brouwerij Deneef – Moortgat aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Brouwerij Deneef – Moortgat als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Winkelwagen
Scroll naar boven